Lyceum Jevíčko – Hlavou, rukama i srdcem...

Jací budou absolventi?

Absolvent lycea bude sebevědomá, tvůrčí a zodpovědná lidská osobnost, schopná aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás. Studijní obor Kombinované lyceum nabízí žákům získání všeobecného vzdělání se zaměřením. Vzdělávání v oboru Kombinované lyceum směřuje k vytváření osobnostní identity žáka na základě všeobecně kulturních, společenských a mravních hodnot, k růstu jeho sociální zralosti a kompetence, k osvojení širokého vzdělanostního základu i odborných předpokladů pro další studium v rámci zvolené specializace. Při studiu budou u žáka pěstovány nejen jeho poznávací schopnosti, ale také sociální cítění a umělecké vnímání, získá praktické zkušenosti z řady činností. To dává žákovi předpoklady aktivně, svobodně a zodpovědně utvářet jak svůj vlastní život, tak přispět svým dílem i k utváření společenských poměrů. Být aktivní a flexibilní v podmínkách rychle se měnícího globalizujícího světa. Široký vzdělanostní základ a praktické zkušenosti mohou být pro něj východiskem pro celou řadu pozdějších specializací, umožňují mu pružněji se přizpůsobovat podmínkám pracovního trhu a možnostem rekvalifikace v širokém spektru oblastí.