Lyceum Jevíčko – Hlavou, rukama i srdcem...

Časté dotazy

Jedná se opravdu o tak unikátní obor, jak se psalo v některých článcích v novinách?

Ano, opravdu jedná. K přípravě programu vzdělávání jsme využili Rámcový vzdělávací program, který používají pouze 4 školy v České republice. Jedná se přitom o jedny z nejúspěšnějších středních odborných škol v maturitních zkouškách i v úspěšně studujících vysokoškolácích. S těmito školami spolupracujeme a naši přípravu vzdělávacích plánů jsme s nimi bohatě konzultovali.

Co je to ta epochová výuka, která se má v lyceu používat?

Epochová výuka je progresivní výuková forma, kdy se žáci soustředí intenzivně na jeden obor každý den po dobu např. 14 dní. Tato forma výuky je hojně rozšířena např. ve Švýcarsku. Příkladem může být např. matematická epocha „Tělesa“, ve které se každý den 2 hodiny po dobu dvou týdnů probírá problematika těles z různých úhlů pohledu. Je důkladně upevněna teorie, výpočty, modelování těles, ale je také prostor řešit praktické problémy související s tématem, jakými může být použití těles v technice, umění apod. Výhodou je velká koncentrace na daný problém – není třeba stále opakovat stejné věci a je možno jít do hloubky. Vedle epochových hodin jsou v rozvrhu i klasické hodiny, kde se procvičují některé „paměťové“ záležitosti v průběhu celého roku. Vhodnou kombinací se tak dá docílit toho, že si žáci látku důkladně pamatují ze školy a především jí perfektně rozumějí.

Proč se v České republice zavádí obory, které jsou běžné v cizině? Neumíme udělat vlastní obor?

Určitě umíme, nicméně není špatné se inspirovat tím, co funguje nejen v zahraničí, ale také u nás. A lyceum má celosvětově skvělé výsledky vzdělávání. Navíc lyceum je ze své podstaty všeobecněji zaměřená odborná škola, které měly tradici i v českých zemích. Vzpomeňme např. na první republiku a jevíčskou reálku, která byla v principu zaměřena velmi podobně.

Nebudu mít problém dostat se na vysokou školu?

Jak jsme řekli už i dříve – školy, které vzdělávají podle stejného Rámcového vzdělávacího programu, nemají problémy s maturitami, resp. přijetím svých studentů na vysoké školy. Je to dáno zřejmě tím, že žáci učivu dokonale rozumějí a jsou schopni samostatně studovat.

Budu mít – jako absolvent lycea – uplatnění?

Jsme přesvědčeni, že ano. Firmy v současnosti nechtějí „přesně profilovaného absolventa“, protože těžko předvídat, kam se možnosti výroby posunou např. za deset let. Firmy preferují spíše všeobecně vzdělané odborníky v přírodních a technických vědách, kteří se umějí samostatně učit, nebojí se nových věcí, jsou flexibilní. A právě tímto směrem by Vás mělo naše studium orientovat.

Jedná se o waldorfský obor?

Ne, nejedná se o waldorfský obor, nicméně při sestavování vzdělávacího programu jsme se waldorfskou pedagogikou hodně opírali. Snažíme se rozvíjet celého člověka – jeho myšlení – cítění i vůli. Učivo je seřazeno podobně, jak tomu bývá na waldorfských školách (odpovídá vývoji mladého člověka, které postuloval Rudolf Steiner), někteří učitelé studují waldorfský seminář, blížeji spolupracujeme s mateřskou školou s waldorfskými prvky.

Slyšel jsem, že část výuky probíhá v laboratoři. Má k tomu Gymnázium Jevíčko prostory a pomůcky?

Ano, jinak bychom takový obor nemohli ani otevřít. V posledních letech se dovybavily školní laboratoře a odborné učebny hodnotným zařízením a pomůckami v hodnotě téměř 2 mil. korun. Naše laboratoře patří mezi nejlepší v širším okolí a umožní bezproblémovou výuku technických a přírodovědných předmětů.

Lyceum představené v letáčku určitě vyžaduje speciálně vyškolené učitele. Jsou takoví na Gymnáziu v Jevíčku?

Ano. Naplánovali jsme celou řadu školení pro učitele – od náslechů v našich partnerských školách s tímto typem výuky, až po několikadenní semináře. Někteří učitelé již některá školení absolvovali, jiní je absolvují tak, aby od září mohla začít probíhat kvalitní kvalifikovaná výuka. I poté se budou učitelé vzdělávat a školit se v pedagogických dovednostech. Pro učitele to jistě nebude snadné, ale věříme, že vše zvládneme. Našim cílem je vytvořit kvalitní obor, který bude garantován kvalitními a vzdělanými odborníky.

Co je to daltonský blok?

Daltonský blok je další moderní forma výuky, při které se žáci dohodnou s učitelem na splnění určitých úkolů. Tyto úkoly poté žáci samostatně plní. V případě, že by si nevěděli rady, je jim k dispozici učitel, který je navede správným směrem. Při této formě výuky se učí žáci samostatně pracovat a učit se. Tyto dovednosti poté žáci bohatě zužitkují při studiu na vysoké škole.

V letáčku se píše o spolupráci s Univerzitou Palackého. V jaké oblasti Gymnázium Jevíčko s touto vysokou školou spolupracuje?

Předně je třeba říci, že nespolupracujeme pouze s Univerzitou Palackého v Olomouci (Přírodovědecká a Pedagogická fakulta), ale také s Masarykovou univerzitou v Brně a Ostravskou univerzitou. Významní odborníci (doc. Obst, doc. Prášilová) z těchto vysokoškolských pracovišť se podíleli na vzdělávacím programu, vznášeli připomínky a vedli odbornou diskusi. Jsme přesvědčeni, že tato spolupráce přinesla ovoce a že vznikl velmi kvalitní vzdělávací program. Spolupráci máme přislíbenou i do budoucna. Další oblastní spolupráce je i hodnocení kvality vzdělávání v novém oboru.

Jak je to se zaměřením oboru – myslím přírodovědné a technické zaměření?

První dva ročníky studia jsou pro obě zaměření stejné. Teprve od třetího ročníku, kdy už studenti přesněji vědí, co by chtěli v životě dělat, si mohou vybrat technické nebo přírodovědné zaměření. V technickém zaměření seprofilují studenti ke studiu na technické vysoké školy – mají technické kreslení, stavitelství, strojařinu, učí se programovat apod. V přírodovědné specializaci se zaměří spíše na chemii, fyziku, biologii a matematiku. Mohou poté směřovat na přírodovědně, nebo lékařsky zaměřené obory.

Bude k dispozici nějaké stipendium?

Ano. Jednáme s Pardubickým krajem o stipendijním řádu. Byli bychom rádi, kdyby kvalitní studenti, kteří svému studiu i dalším aktivitám věnují hodně času, byli ohodnoceni i finančně. Navíc tzv. ubytovací stipendia, která sponzoruje město Jevíčko, budou vyplácena studentům ubytovaným na Domově mládeže gymnázia. Ubytování je tak snadněji finančně dostupné.